Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ »

exkn.jpg

Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ » παρέχει , οικονομικά κίνητρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας τους. Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα.

Πιο αναλυτικά είναι εφικτό να γίνει:

 • Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α: Αίτηση πολυκατοικίας που συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
 • Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β (Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις): Αίτηση πολυκατοικίας που περιλαμβάνει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης - αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Χωρίς δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα (NEO!)

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 • Υφίσταται νόμιμα.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) το οποίο έχει εκδοκεί μετά τις 26/11/2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

1

≤10.000

≤20.000

2

>10.000 - 20.000

>20.000 - 30.000

3

>20.000 - 30.000

>30.000 - 40.000

4

>30.000 - 50.000

>40.000 – 70.000

5

>50.000 - 90.000

>70.000 – 120.000

Στη νέα προσέγγιση του προγράμματος,  ενισχύεται ο προσανατολισμός στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξοικονομούμενη ενέργεια

 • Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες
 • Ενεργειακό premium στην επιχορήγηση , όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε ενεργοβόρες κατοικίες
 • Ανώτατο μοναδιαίο κόστος 1,2 € ανά εξοικονομούμενη kWh

Κατηγορία

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Βασικό Ποσοστό

Επιχ/σης

Covid -19

Premium

2020-2021

Ενεργειακό premium αναβάθμισης κτιρίων Ζ/Η σε >Β

Μέγιστο Ποσοστό

Επιχ/σης

1

≤10.000

≤20.000

65%

10%

10%

85%

2

>10.000 - 20.000

>20.000 - 30.000

55%

10%

10%

75%

3

>20.000 - 30.000

>30.000 - 40.000

50%

10%

10%

70%

4

>30.000 - 50.000

>40.000 – 70.000

45%

10%

10%

65%

5

>50.000 - 90.000

>70.000 – 120.000

35%

10%

10%

55%

1

Πολυκατοικία Τύπου Α

60%

10%

10%

80%

2

Πολυκατοικία Τύπου Β

60%

10%

 

70%

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης
 • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

 
   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2 ή ανά μονάδα)

 
   
                 
 

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

 

Ι

     

ΙΙ

 
 

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]

 

2≤U˂3,2

     

U<2,0

 
 

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο

 

370

     

440

 
 

1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

 

300

     

350

 
 

1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο

 

470

     

540

 
 

1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

 

390

     

440

 
 

1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο

 

250

     

270

 
 

1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

 

180

     

240

 
 

            1.  Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) (1) (2)

 

 100

 
 

1.Ε1  Εξωτερικό  προστατευτικό  φύλλο  (σύστημα  Κουτί–Ρολό,  ή

Εξώφυλλο) (2) (3) (4)

 

140

 
 
 

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (2) (4)

 

35

 
 

 

   
     

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

 
 

1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας (4) (5) (€/

       
   

Μη κεντρικά

Κεντρικά < 600m3/h

Κεντρικά > 600m3/h

 
 

μονάδα)

             
     

750

4.000

6.000

 
                 

Περιορισμοί:

 • Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισμών κτήρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε.
 • Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία U I.
 • Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή μόνο υαλοπινάκων).
 • Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
 • Συμπληρωματικές παρεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων).
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

 
     

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)

 
     
             
 

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

 

Ι

 

ΙΙ

 
             
 

Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]

 

0,9 ˂R≤1,8

 

R>1,8

 
 

2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

 

44

 

48

 
 

2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη

 

17

 

25

 
 

θερμομονωμένη στέγη

     
           
 

2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί

 

45

 

55

 
 

εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με

     
 

συνθετικό επίχρισμα (6)

         
 

2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί

 

29

 

35

 
 

πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

     
 

(6)

         
             

Περιορισμοί:

 • Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται μόνον οι περιπτώσεις θερμομόνωσης του δώματος/στέγης και τη πιλοτής.
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

   

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

               

(€/μονάδα)

             
                                           
 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

   

I

 

II

 

III

 

IV

   

V

 

VI

 

VII

   

VIII

 
 

Ισχύς P(kW)

   

P ≤ 8

 

8<P≤12

 

12<P≤20

 

20<P≤35

   

35<P≤50

 

50<P≤100

 

100<P≤200

   

P>200

 
 

3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας

   

600€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

                 
 

συστήματος θέρμανσης (7) (8)

                     
 

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου /

       

2.500

     

3.500

   

5.900

 

11.000

 

15.500

   

20.800

 
 

Υγραερίου

                           
                                         
 

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη

 

5.700

 

6.600

 

9.400

 

13.700

   

22.800

     

25.000

       
 

απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)

                         
 

3.  Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

 

4.900

 

6.100

 

9.100

 

13.300

   

23.100

     

25.000

       
                                           
 

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

 

14.000

 

21.000

               

25.000

           
 

3.ΣΤ.1 Σύστημα λέβητα βιομάζας - πελλέτας

       

6.900

     

7.500

   

8.500

 

13.200

 

25.000

   
 

ξύλου)

                         
                                         
 

3.ΣΤ.2 Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) (4) (9)

       

6.500

     

7.500

   

-

 

-

 

-

     
 

3.ΣΤ.3 Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) (4) (7) (9)

         

2.500

       

-

 

-

 

-

     
       

I

 

II

                             
 

Ψυκτική Ισχύς μονάδος P(kW)

   

P≤3.8

 

P>3.8

                             
 

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου

 

900

 

1.500

                             
 

τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου (4) (10)

                                 
                                           

Περιορισμοί:

 • Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
 • Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι.
 • Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο μετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιμη παρέμβαση στις Περιφερειακές ενότητες:

ΒΟΡΕΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

 

 • Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων.
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

   

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

       

(€/μονάδα)

 
               
 

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

   

Ι

 

ΙΙ

ΙΙΙ

 

Χωρητικότητα αποθήκευσης V (lt)

 

V≤135

 

135<V≤185

V>185

 

4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα

           
 

συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης

 

1.000

 

1.250

1.500

 

ΖΝΧ (4)

           
 

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη –

           
 

ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

   

3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

   
 

βεβιασμένης κυκλοφορίας (8) (11)

           
 

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής

   

10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

 
 

ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης

     
             
 

χώρου (8) (11) (12)

           
 

4.  Αντλία θερμότητας (4)

   

1.500€ ανά αίτηση

   
               

Περιορισμοί:

 • Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
 • Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις.
 • Παρέμβαση μη επιλέξιμη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.
 • Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β.
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 
         

(€/εγκατεστημένο kW ή kWh)

 
 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ

   

I

   

II

           
             
 

Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού αυτοπαραγωγής P (kWp)

   

2≤P≤5

   

5<P≤10

 

5.A Φωτοβολταϊκό σύστημα (€/εγκατεστημένο kW) (13) (14) (15)

   

1.400

   

1.200

 

Εγκατεστημένη Χωρητικότητα συστήματος αποθήκευσης C (kWh)

   

1≤C≤10

 
 

5.Β. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) (€/kWh)

(15) (16)

 

1.150

 
       
 

5.Γ Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος (4) (14)

     

500€ ανά αίτηση

 
 

5.  Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) (4) (14) (17) (18)

     

1.500€ ανά αίτηση

 
 

5.Ε Αναβάθμιση ανελκυστήρα (μόνον για πολυκατοικία) (17)

     

10.000€ ανά αίτηση πολυκατοικίας

 
 

5.ΣΤ Αναβάθμιση φωτισμού (μόνον για πολυκατοικία) (17)

     

500€ ανά αίτηση πολυκατοικίας

 
                 

Περιορισμοί:

 • Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β).
 • Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη, εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) τουλάχιστον στην

ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτήρια αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για κτήρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.

 • Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4.
 • Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος.
 • Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.

Στην περίπτωση αυτή οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει στα Έντυπα Πρότασης και Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. III, VI) να δηλώνουν